suomen kyselytutkimus logo

QPSNordic-yleiskysely on Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemana syntynyt työn psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin ja niiden mittaamiseen perustuva kyselyjärjestelmä. Kysely mahdollistaa työyhteisössä saavutettujen mittaustulosten vertaamiseen laadukkaaseen ja monipuoliseen malliaineistoon (n=2010), jota kautta omassa työyhteisössä vallitsevat poikkeamat on helppo havaita. QPSNordic-yleiskyselyä voidaan käyttää mm. etsittäessä työyhteisössä tapahtuneita muutoksia sekä arvioitaessa organisaation kehittämisen kautta syntyneitä vaikutuksia työyhteisöön tai arvioitaessa työn ja tuottavuuden välistä suhdetta. QPSNordic-yleiskysely on todettu erinomaiseksi työyhteisöjen kehittämisessä ja sillä on useita etuja verrattuna muihin vastaaviin kyselymenetelmiin. Tällaisina etuina voidaan mainita mm. mittamusmenetelmän ajanmukaisuus (ennustaminen, innovatiivisuus työssä jne.) sekä mahdollisuus mitata samanaikaisesti työtehtävä-, organisaatio- ja yksilötasoisia tekijöitä.

QPSNordic-yleiskysely on laadittu arvioimaan työntekijän havaintoja psykologisesta, sosiaalisesta ja organisatorisista työoloista ja se sisältää monivalintakysymyksiä seuraavista aihealueista.

- Työn vaatimukset.
- Vaikutusmahdollisuudet.
- Työn ennustettavuus ja hallinta.
- Sosiaalinen tuki.
- Johtajuus.
- Työilmapiiri.
- Perheen ja työn välinen suhde.
- Työn merkitys.
- Yritykseen tai organisaatioon sitoutuminen.
- Työmotiivit.

Valittavat aihealueet ja käytettävät tutkimuskysymykset riippuvat aina tutkimukselle asetetuista tavoitteista. Tarvittaessa täydennämme QPSNordic-yleiskyselyä myös muilla menetelmillä ja kysymyksillä.

Kysymyksiä? Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.

Asiakkaitamme