suomen kyselytutkimus logo

Henkilöstötutkimukset

Suomen Kyselytutkimus Oy:n suorittamien henkilöstötutkimusten (tyypillisesti työtyytyväisyys- ja työilmapiiritutkimusten) avulla saadaan nopeaa ja objektiivista tietoa työyhteisön keskinäisistä vuorovaikutussuhteista sekä työntekijöiden suhtautumisesta itse yritykseen tai organisaatioon ja sen toimintaan.

Työpaikoilla käytävät perinteiset rakennekeskustelut eivät ole riittäviä objektiivisen tiedon tuottamiseen, sillä työntekijät uskaltavat harvoin kertoa todellisia tuntemuksiaan tutussa työympäristössä. Vastaavasti sisäisten kyselyjärjestelmien käyttö ei mahdollista riippumattomuutta tutkimuksia toteutettaessa. Ulkopuolisen tutkimuspalveluyrityksen suorittama tutkimus luo turvallisuudentunnetta, eikä kokemusperustan ja anonymiteettivelvollisuuksien vuoksi ole vaaraa vastaajien tunnistettavuudesta.

Työtyytyväisyyden sekä työilmapiirin kartoittamisella pystytään ennakoimaan ja löytämään työyhteisössä vallitsevia epänäkökohtia ja kehittämisosa-alueita mm.

- Työn mielekkyydestä.
- Esimiehistä.
- Työtovereista.
- Palkkauksesta.
- Uralla etenemisestä.

- Työkuvan selkeydestä.
- Palautteesta.
- Vaikutusmahdollisuuksista jne.


Käytettävissämme on valmiiksi rakennettuja kyselymenetelmiä, jotka pohjautuvat mm. QPSNordic - yleiskyselyyn sekä muihin suosittuihin ja hyväksi todettuihin menetelmiin. Tutkimusten kysymykset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tutkimukset toteutetaan luonnollisesti siten, että tulosten myöhempi aikasarjavertailu mahdollistetaan mahdollisten seurantatutkimusten yhteydessä. Vastaavasti tutkimustulosten jatkokäyttö, esimerkiksi henkilöstötilinpäätöksissä tai henkilöstöraporteissa on helppoa kattavasta raportointitavastamme johtuen. Tutkimustuloksiin sisällytetty sanallinen yhteenveto sisältää myös aina keskeiset toimenpidesuositukset.

Tutkimukset toteutetaan tyypillisesti sähköisesti tai lomaketutkimuksina. Tiedonkeruumenetelminä voidaan käyttää myös puhelinhaastatteluja, henkilökohtaisia haastatteluja sekä erilaisten tiedonkeruumenetelmien yhdistelmiä.

Mikäli työyhteisössä vallitseviin epänäkökohtiin puututaan riittävän aikaisin, voidaan ehkäistä mm. konfliktien ja klikkiytymien syntymistä, vääriä mielikuvia ja parantaa kauttaaltaan työn mielekkyyttä, henkilökunnan työmotivaatiota, esimiesten johtamistapaa sekä työn tehokkuutta.

Kysymyksiä? Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.